„Reliktowe populacje sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z Europy Środkowo-Wschodniej – stadium porównawcze z użyciem markerów molekularnych DNA i cech morfologicznych igieł”Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS N/N305/019140)Kierownik: dr Ewa PawlaczykOkres realizacji: 2011-2015

„Porównanie procesów mikroewolucyjnych zachodzących w populacjach dwóch bioindykatorów skarzeń: sosny czarnej (Pinus nigra Arn.) i sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) rosnących w środowisku silnie zanieczyszczonym metalami ciężkimi”Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 0584/B/PO1/2011/40)Kierownik: prof. UAM dr hab. Ewa ChudzińskaOkres realizacji: 2011-2015