NCN_logo_small

Doktorat w ramach projektu OPUS 2021/41/B/NZ9/01054 – W poszukiwaniu nowych insektycydów: immunomodulacyjna rola peptydów podobnych do tachykinin oraz ich potencjalne wykorzystanie w zrównoważonej ochronie roślin 

Wymagania
 

1. Stopień magistra biologii, biotechnologii lub dziedzin pokrewnych 
2. Teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu fizjologii owadów 
3. Doświadczenie w hodowli owadów na cele doświadczalne 

4. Wiedza i doświadczenie w pracy nad funkcjonowaniem układu neuroendokrynnego oraz układu odpornościowego owadów.  

5. Udokumentowana znajomość podstawowych technik wykorzystywanych w badaniach z zakresu immunologii owadów 
5. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 
6. Zdolność do pracy indywidualnej jak i w zespole, dobra organizacja pracy 

Opis zadań
 

Doktorat realizowany w ramach projektu OPUS 2021/41/B/NZ9/01054 – W poszukiwaniu nowych insektycydów: immunomodulacyjna rola peptydów podobnych do tachykinin oraz ich potencjalne wykorzystanie w zrównoważonej ochronie roślin. Głównym celem projektu jest szczegółowa analiza zmian zachodzących w układzie odpornościowym chrząszcza Tenebrio molitor po podaniu peptydów podobnych do tachykinin (ang. tachykinin-related peptides, TRPs) oraz zmian zachodzących w układzie neuendokrynowym owadów podczas infekcji. Ponadto oprócz dokładnego poznania właściwości immunotropowych TRPs, równie ważną częścią projektu jest przeanalizowanie wykorzystania techniki RNAi skierowanej przeciwko genom kodującym prekursor dla TRPs oraz receptor TRP w kontroli populacji T. molitor, uznawanego za szkodnika magazynowego. W tym celu przetestowany zostanie wpływ podania dsRNA wraz z pożywieniem oraz jego topikalnej aplikacji na przeżywalność, zdolność do reprodukcji oraz aktywność układu odpornościowego badanego chrząszcza. 

Zakres obowiązków
1. Prowadzenie hodowli T. molitor; 
2. Udział w badaniach dotyczących roli układu neuroendokrynnego w procesie rozpoznania patogenu i odpowiedzi odpornościowej; 

3. Udział w badaniach dotyczących oceny właściwości antyapoptotycznych TRP 

4. Udział w badaniach dotyczących analizy potencjalnego wykorzystania techniki RNAi w kontroli populacji T. molitor 

Termin składania ofert: 8 lipca 2022 
Forma składania ofert: email  
 

Warunki zatrudnienia
 
1. Miejsce zatrudnienia: Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 
2. Stypendium naukowe w wysokości ok. 3500 PLN netto przez 36 miesięcy  

3. Wybrany kandydat musi zostać uczestnikiem Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych prowadzonej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Harmonogram i zasady rekrutacji są dostępne na stronie Rekrutacja 2022 – UAM 

(https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/rekrutacja/20222023) 
4. Termin rozpoczęcia pracy w projekcie od 01.10.2022; (rozpoczęcie roku akademickiego 2022/2023 w szkole doktorskiej) 

Dodatkowe informacje
 

Lista wymaganych dokumentów: 
1. CV naukowe wraz z przebiegiem dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia, oraz informacjami dotyczącymi posiadanego doświadczenia naukowego (uczestnictwo w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia, lista publikacji).  

2. List motywacyjny  
3. Rekomendacja promotora 

4. Potwierdzenie zdobycia tytułu magistra  
5. Zapytania i zgłoszenia należy przesłać do kierownika projektu: dr Arkadiusz Urbańskiego, adres mailowy: arur@amu.edu.pl 
6. Wyselekcjonowani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą mailową. Podczas rozmowy Kandydaci zostaną poproszeni o prezentację dotychczasowych osiągnięć naukowych. Tylko wybrani kandydaci (na podstawie oceny CV) zostaną poinformowani i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Zgłoszenia przyjmujemy tylko drogą mailową. 

Klauzula zgody (do zgłoszenia proszę o dołączenie zgody o poniżej treści): 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. 

Data i podpis 

Klauzula informacyjna RODO : 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.  

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.  

3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.  

4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.  

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.  

10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

(w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą – dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 t.j. ze zmianami)