Wpływ soli litu na parametry fizjologiczne, biochemiczne i morfologiczne hemolimfy chrząszcza Tenebrio molitor (prof. UAM dr hab. Małgorzata Słocińska)