Wpływ agonistów i antagonistów receptorów muskarynowych na poziom fosfofruktokinazy w ciele tłuszczowym chrząszcza Tenebrio molitor – praca praktyczna (dr Szymon Chowański)