Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Perły Nauki PN/01/0084/2022 

Rola peptydów podobnych do insuliny w regulacji aktywności hemocytów chrząszcza  Tenebrio molitor L. 

Kierownik projektu: mgr Natalia Konopińska

Opiekun naukowy: dr Arkadiusz Urbański

Okres realizacji: 2023-2026 

Jedną z najważniejszych rodzin hormonów peptydowych występujących u owadów są peptydy podobne do insuliny (ang. insulin-like peptides, ILP). Odpowiadają one między innymi za kontrolę metabolizmu węglowodanów i lipidów, a także mogą one mieć wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego. Jednak pomimo badań dotyczących modulowania przez ILP głównych szlaków sygnałowych zaangażowanych w regulację odpowiedzi humoralnej owadów, jak dotąd nie były prowadzone badania nad bezpośrednim wpływem ILP na hemocyty, komórki stanowiące jeden z najważniejszych elementów układu odpornościowego owadów. Z tego powodu głównym celem projektu jest analiza roli ILP w regulacji aktywności hemocytów chrząszcza Tenebrio molitor L. 

   Szczegółowa analiza jednej z najstarszych ewolucyjnie rodzin neuropeptydów pozwoli na zrozumienie wpływu układu neuroendokrynnego na regulacje wrodzonych mechanizmów odpornościowych. Będzie to szczególnie ważne w kontekście potencjalnego wykorzystywania ILP w zrównoważonej ochronie roślin. Co więcej badania nad strukturalną i funkcjonalną homologią pomiędzy insuliną i ILP są ważne kontekście poszukiwania nowych modeli do badań nad mechanizmami hormonalnej regulacji wielu procesów u ssaków, a także chorób człowieka, takich jak otyłość oraz cukrzyca.