Konecka E., Olszanowski Z. 2019. Detection of a new bacterium of the family Holosporaceae (Alphaproteobacteria: Holosporales) associated with the oribatid mite Achipteria coleoptrata. Biologia. 74(11): 1517-22. doi:10.2478/s11756-019-00251-w

Konecka E., Olszanowski Z. 2019. Detection of a new bacterium of the family Holosporaceae (Alphaproteobacteria: Holosporales) associated with the oribatid mite Achipteria coleoptrata. Biologia. 74(11): 1517-22. doi:10.2478/s11756-019-00251-w