Konecka E., Hrycak A., Kaznowski A. 2015. Synergistic effect of Bacillus thuringiensis crystalline toxins against Cydia pomonella (Linneaus)(Tortricidae: Lepidoptera). Entomologia Generalis. 35(3): 157-66. doi:10.1127/entomologia/2015/0190

Konecka E., Hrycak A., Kaznowski A. 2015. Synergistic effect of Bacillus thuringiensis crystalline toxins against Cydia pomonella (Linneaus)(Tortricidae: Lepidoptera). Entomologia Generalis. 35(3): 157-66. doi:10.1127/entomologia/2015/0190